Wayflyer Privacy Verklaring

1. Welkom bij de Wayflyer Privacy Verklaring
2. Onze rol als gegevensbeheerder
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
4. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking
5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
8. Internationale gegevensoverdrachten
9. Gegevensbeveiliging
10. Bewaren van gegevens
11. Uw wettelijke rechten
12. Woordenlijst
13. Wijzigingen in de Privacyverklaring

1. Welkom bij de Wayflyer Privacy Verklaring

1.1 Wayflyer Limited, handelend als "Wayflyer", (inclusief bedrijven die gecontroleerd worden door, of onder gemeenschappelijke controle staan met Wayflyer Limited, gezamenlijk aangeduid als de Wayflyer Groep) respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacy Notice informeert je over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en vertelt je over je privacy rechten en hoe de wet je beschermt.

Gebruik de verklarende woordenlijst om de betekenis van sommige in deze privacyverklaring gebruikte termen te begrijpen.

1.2 De algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) en uitvoeringsverordening ("GDPR") definieert "persoonsgegevens" als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De GDPR definieert "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" als persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, de verwerking van genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

1.3 Deze Privacy Verklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van de websites van Wayflyer (inclusief alle websites van de Wayflyer groep, mobiele applicaties, of elke site die door Wayflyer wordt beheerd in samenwerking met een commerciële partner die Wayflyer diensten aanbiedt), inclusief alle gegevens die u verstrekt als onderdeel van onze online sollicitatieprocedure, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal, door een vraag te stellen, door gebruik te maken van andere online diensten of door te solliciteren naar een functie bij Wayflyer.

 1. Deze Privacy Notice moet worden gelezen in samenhang met het beleid en de procedures die Wayflyer hanteert om te voldoen aan de GDPR.
 2. Wayflyer is niet alleen gebonden aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet en hecht veel belang aan de correcte, wettige en eerlijke behandeling van alle persoonlijke gegevens en aan het respecteren van de wettelijke rechten, privacy en het vertrouwen van alle personen met wie zij te maken heeft.
 3. De websites van Wayflyer en de diensten van Wayflyer zijn niet bedoeld voor consumenten.
 4. Het is belangrijk dat u deze Privacykennisgeving leest samen met elke andere Privacykennisgeving of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze Privacykennisgeving is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

2. Onze rol als gegevensbeheerder

2.1 Deze Privacy verklaring is opgesteld namens Wayflyer Ltd, handelend onder de naam "Wayflyer", met het hoofdkantoor in RBK House, Irishtown Central, Athlone, County Westmeath, N37 XP52, Ierland. Ons bedrijfsregistratienummer is 602786. Wayflyer Limited, handelend als "Wayflyer", is de verantwoordelijke voor de doeleinden van deze Privacy Notice en voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door leden van de Wayflyer Group.

2.2 Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@wayflyer.com.

2.3 U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder de GDPR. Wij stellen het echter op prijs dat wij uw zorgen kunnen behandelen voordat u zich tot een toezichthoudende autoriteit wendt, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

2.4 Links van derden: Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

3.1 Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wayflyer levert business to business diensten. Om deze diensten te leveren en om te communiceren met onze zakelijke klanten hebben we informatie nodig over werknemers, directeuren en andere functionarissen van deze bedrijven. We verwerken ook gegevens van personen die contact hebben met Wayflyer, hetzij door direct contact met ons, via de websites van Wayflyer of via social media.

3.2 Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven:

 1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, titel en geboortedatum.
 2. Tot de contactgegevens behoren factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 4. Toegangsgegevens omvatten gebruikersnaam, login en wachtwoordgegevens voor uw bankrekening, kaartverwerkersrekening en andere diensten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe, en andere accounts zoals van tijd tot tijd vereist kan zijn), door u aan ons verstrekt als onderdeel van de Online Aanvraagprocedure.
 5. Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over diensten die u van ons hebt afgenomen.
 6. Technische gegevens omvatten internet protocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot Wayflyer websites.
 7. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane dienstenaankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 8. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u de websites van Wayflyer gebruikt.
 9. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
 10. Wervingsgegevens: wanneer je in aanmerking komt voor een functie bij Wayflyer, worden CV gegevens verwerkt.
 11. Records van gesprekken met onze klantenserviceteams, inclusief gespreksopnames, wanneer u opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, inclusief wanneer u ons belt, zullen we dit bijhouden. Dit geldt ook wanneer u ons e-mails of brieven stuurt, ons ondersteuningsteam belt of contact met ons opneemt via sociale media.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

a. Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat

 1. maak een account aan;
 2. de online sollicitatieprocedure starten;
 3. abonneren op onze publicaties;
 4. verzoeken dat marketingmateriaal naar u wordt gestuurd;
 5. meedoen aan een promotie of onderzoek;
 6. solliciteren naar een baan in Wayflyer;
 7. geef ons wat feedback; of
 8. een vraag indienen via het Contactformulier.

b. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens je interactie met een Wayflyer website kunnen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over je apparatuur, surfacties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies (in overeenstemming met ons Cookiebeleid), serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook Technische Gegevens over jou ontvangen als je andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies.

c. Derden of openbare bronnen. Wij kunnen contact-, financiële en transactiegegevens ontvangen van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Realex of Stripe, andere aanbieders van analyses, openbare registers of openbare sociale mediasites zoals LinkedIn.

6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

6.1 Wettelijke basis. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 1. Wij moeten het contract uitvoeren dat wij met u gaan of hebben gesloten;
 2. Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten wegen niet zwaarder dan die belangen;
 3. Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

In het algemeen baseren wij ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in verband met het verzenden van bepaalde marketingcommunicatie aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

6.2 Marketingcommunicatie van ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, profiel- en gebruiksgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

6.3 Opt-out

Wij bieden u keuzes met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. U kunt ons of eerder gemachtigde derden te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

6.4 Cookies

U kunt uw browser of uw centrum voor cookievoorkeuren zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie ons cookiebeleid.

6.5 Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wayflyer.com.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij uit welke rechtsgrondslag ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

7.1 Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen:

 1. Interne derden zoals uiteengezet in de verklarende woordenlijst
 2. Externe derden zoals uiteengezet in de verklarende woordenlijst

7.2 derden in de loop van een overname, fusie, aandelenbelegging of soortgelijke zakelijke transactie; en

7.3 Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren; wij kunnen ook andere bedrijven willen overnemen of met hen fuseren; als er een verandering in ons bedrijf plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaren of de nieuw verworven bedrijven uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze Privacykennisgeving is uiteengezet.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

8. Internationale gegevensoverdrachten

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door gebruik te maken van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de Europese Unie (bekend als de modelcontractbepalingen).

9. Gegevensbeveiliging

9.1 Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

9.2 Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens te behandelen en zullen u en alle toepasselijke toezichthoudende autoriteiten of andere regelgevende instanties in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

10. Bewaren van gegevens

10.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

10.2 Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

10.3 Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zeven jaar nadat zij geen klant meer zijn bewaren voor fiscale en andere wettelijke doeleinden.

10.4 In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie hieronder voor meer informatie.

10.5 In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

12. Woordenlijst

12.1 Rechtmatige grondslag

 1. "Legitiem belang" betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u het beste aanbod en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden; wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen; wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn); u kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen op privacy@wayflyer.com.
 2. "Uitvoering van een overeenkomst" betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. "Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting" betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

12.2 Derden

 1. Interne derden; andere bedrijven in de Wayflyer Groep die IT- en systeembeheerdiensten en marketingdiensten leveren aan de Wayflyer Groep.

b. Externe derden

 1. dienstverleners, zakenpartners en agentschappen die zijn ingeschakeld om de in deze Privacyverklaring beschreven diensten te verlenen, altijd binnen de voorwaarden van een passende overeenkomst tussen ons;
 2. professionele adviseurs die optreden als verwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen; en
 3. de Revenue Commissioners in Ierland, regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.

13. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor ons Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij deze bekendmaken en op deze pagina de nieuwe ingangsdatum van de Privacyverklaring aangeven. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend zijn voor u.

Ingangsdatum 14 maart 2022